Wat is uw testamentmoment?

336x280 niet de ideale schoonzoon

Ophef over eigen bijdrage bij verblijf AWBZ-instelling

Kosten verbonden aan opname in een AWBZ-instelling worden vergoed uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Tegenwoordig Wet Langdurige Zorg (Wlz) geheten. Doordat er sprake is van een eigen bijdrage komt een deel voor uw rekening. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Sinds 1 januari 2013 wordt bij het inkomen 8% van uw spaargeld en beleggingen (het vermogen in box 3) bij het inkomen opgeteld.

Als het inkomen laag is, maar u wel veel spaargeld heeft, heeft de nieuwe regeling tot gevolg dat de eigen bijdrage hoger zal worden. Mogelijk dient u als gevolg hiervan op uw vermogen in te teren. Dit laatste is het geval als de eigen bijdrage als gevolg van de bijtelling van het gespaarde vermogen hoger is dan uw inkomen.

U kunt het vermogen in box 3 verlagen door hiervoor met uw partner/ echtgenoot een regeling op te nemen in uw testament, en door schenkingen te doen aan uw kinderen. Dit kunnen ook schenkingen “op papier” zijn. Wij kunnen u hierover verder informeren.

Tenslotte geef ik u een nuttige link naar de website van het CAK http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-12-1-bereken-uw-eigen-bijdrage.html Hier vindt u uitvoerige informatie over de hoogte van de eigen bijdrage.Wij kunnen u vervolgens aan de hand daarvan adviseren inhoeverre het verstandig is om een schenking te doen dan wel een andere stap te zetten.

Erven en erfbelasting (na een overlijden)

Bij een opengevallen nalatenschap kunnen wij u op meerdere manieren van dienst zijn. Bijvoorbeeld door het opstellen van een verklaring van erfrecht. Daarmee kunnen de erfgenamen aantonen dat zij over de nalatenschap mogen beschikken. Het opstellen van de aangifte voor de erfbelasting is vaak een van laatste zaken die geregeld moeten worden. Indien u dit wenst kunnen wij ook alles daar tussen in verzorgen: het afwikkelen van de volledige nalatenschap.

Ook bij de afhandeling van een nalatenschap speelt de belasting een grote rol. Vaak kunnen er op grond van de wet of een testament keuzes worden gemaakt, welke bepalen hoeveel erfbelasting (successierecht) er dient te worden betaald op dat moment en later.

Op het gebied van de erfbelasting kunnen wij u bijvoorbeeld adviseren op het moment dat één van de twee echtelieden is overleden. Vaak is dan de wettelijke verdeling van toepassing. Dit wil zeggen dat de gehele nalatenschap aan de langstlevende wordt toegedeeld, terwijl de kinderen hun erfdeel krijgen in de vorm van een niet-opeisbare geldvordering. Meestal kan er op dat moment voor worden gekozen om een rente op die vorderingen te zetten. Dit heeft dan tot gevolg dat de vorderingen van de kinderen op de langstlevende ieder jaar worden verhoogd met een rente, zolang de overgebleven echtgenoot leeft. Als uiteindelijk de overgebleven echtgenoot ook overlijdt, dan kunnen de kinderen hun vordering én de opgebouwde rénte, aftrekken van hetgeen zij dan nog erven van de overgebleven ouder. Het instellen van een rente op het moment van het eerste overlijden, is dus een manier om erfbelasting te besparen voor de kinderen bij het tweede overlijden. De keuze, voor wel of geen rente, heeft echter ook weer invloed op de erfbelasting bij het eerste overlijden. Wij kunnen voor u de gevolgen uitrekenen van het al dan niet kiezen voor een rente. Op deze manier kunt u de meest gunstige keuze maken met het oog op de erfbelasting.

Erfbelastingtarieven in 2019

Het tarief van artikel 24 lid 1 SW (Successiewet)

Belaste verkrijging          l. Partners en kinderen       l A. Kleinkinderen     ll. Anderen

na vrijstelling

0              124.727               10%                                18%                           30%

124.727   en hoger             12.472        20%              22.450         36%       37.418      40%  

                                                                                                                      over het  hogere

 Vrijstellingen erfbelasting

Artikel 32-1-4-a  (partner)                                                                             650.913

Artikel 32-1-4-b  (invalide kind)                                                                     61.840

Artikel 32-1-4-c   (kind)                                                                                  20.616
Artikel 32-1-4-d   (kleinkind)                                                                          20.616
Artikel 32-1-4-e   (ouder)                                                                               48.821
Artikel 32-1-4-f   (overige verkrijgen)                                                               2.173
Artikel 32 lid 2    (pensioenimputatie)                                                          168.155

 Vrijstellingen schenkbelasting

Artikel 33 onder 5           (kind)                                                                      5.428
Artikel 33 onder 5           (eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar)        26.040

Artikel 33 onder 5           (extra verhoging eigen woning/studie)                 54.246

Artikel 33 onder 6           (overgangsregel voor eigen woning)                  102.010

Artikel 33 onder 7           (overige verkrijger)                                                 2.173

Pensioenimputatie

Bij vrijstelling voor een partner ad € 650.913 wordt gekort wanneer ten gevolge van het overlijden (van erfbelasting) vrijgestelde pensioenrechten en/of lijfrente-uitkeringen worden verkregen. De korting bedraagt de helft van de waarde van het pensioen of de lijfrente-uitkering onder aftrek van dertig procent latente inkomstenbelasting. De vrijstelling voor een partner bedraagt echter nimmer minder dan € 166.161

 

 

In twee stappen erven: oftewel bij het overlijden van de eerste ouder geen erfbelasting betalen

De mogelijkheid om in twee trappen te erven via het zogenaamde ‘tweetrapstestament’? Hoe gaat dat dan ?

Wettelijke verdeling onvoordelig

In het nieuwe erfrecht is standaard de ‘wettelijke verdeling’ opgenomen. Deze wettelijke verdeling pakt echter niet altijd voordelig uit. De wettelijke verdeling komt er kort gezegd op neer dat de achterblijvende ouder en ieder kind, een gelijk deel erven. De kinderen krijgen echter alleen een vordering ter grootte van hun erfdeel, die pas bij overlijden van de langstlevende ouder uitgekeerd wordt. De kinderen zullen over deze vordering vaak wel enige erfbelasting moeten betalen.

Zonde van het geld. Het risico bestaat dat alles door de langstlevende ouder wordt ‘opgegeten’ en er dus niets meer aan de kinderen uit te keren is. Dan is het natuurlijk zonde van het geld dat er bij het eerste overlijden toch erfbelasting moet worden betaald.

Is er een mogelijkheid om deze erfbelasting te vermijden en toch de wens tot verzorging te realiseren? Ja, door een zogenaamde ‘tweetrapsmaking’ op te laten stellen.

Tweetrapsmaking

Dit is een testament waarin de langstlevende ouder als enig erfgenaam aangewezen wordt. Vervolgens zijn bij overlijden van de langstlevende ouder, de kinderen erfgenaam van dezelfde nalatenschap of van wat daar nog van over is.

Ook een buitenlander kan zo'n door een Nederlandse notaris opgesteld testament maken door daarin een rechtskeuze voor het Nederlandse recht op te nemen. Fiscaal heeft dit dan, mits aan een aantal voorwaarden voldaan is, dezelfde hieronder beschreven voordelen als bij een Nederlander met zo'n testament.

Hoge partnervrijstelling. Door de hoge vrijstelling erfbelasting voor de langstlevende ouder van € 600.000,- zal hij bij een ‘doorsnee’ vermogen, geen erfbelasting kwijt zijn. Bij het tweede overlijden is vervolgens te bezien of er voor de kinderen nog iets uit de eerste nalatenschap overgebleven is. Dan pas ontvangen zij dat restant en dan pas zijn zij daarover eventueel alsnog erfbelasting verschuldigd.

Een voorbeeld ter toelichting:

De ouders zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en hebben twee kinderen. Er is een huis van € 350.000,- en een hypotheek van € 80.000,--.

Wettelijke verdeling. Bij overlijden van een ouder bedraagt de nalatenschap de helft van de huwelijksgoederengemeenschap, dit is € 135.000,-. Dit gaat naar langstlevende ouder, die dan 65 jaar is. Ieder kind krijgt een vordering van € 45.000,- op de langstlevende ouder. Deze vordering is fiscaal € 23.400,- waard. Daarover zijn zij ieder direct € 440,- aan erfbelasting verschuldigd. En zij moeten nog maar afwachten of zij iets zullen ontvangen. Deze erfbelasting moet worden voorgeschoten door de langstlevende ouder, die dit dus direct in zijn portemonnee voelt.

Testament met tweetrapsmaking. De langstlevende ouder erft de gehele nalatenschap in eerste instantie en betaalt vanwege de hoge vrijstelling geen erfbelasting.

Tien jaar later overlijdt deze ouder en laat nog een vermogen van € 76.000,- na. De helft hiervan is toe te rekenen aan de nalatenschap van de eerstoverleden ouder. De rest van deze nalatenschap is besteed, dan wel onbelast geschonken aan de kinderen. De nalatenschap van de tweede ouder bedraagt dus € 38.000,-. De kinderen erven krachtens het testament nu ieder tweemaal € 19.000,- uit twee nalatenschappen. Hierover betalen zij, vanwege de vrijstelling van € 19.000,- per kind per nalatenschap, geen erfbelasting. Daarbij krijgen zij boter bij de vis en ontvangen hun erfdeel ook daadwerkelijk.

Let op. Een keerzijde van de tweetrapsmaking is dat hierdoor geen fiscale keuzes meer gemaakt kunnen worden. Indien het ouderlijk vermogen flink in waarde toeneemt of de ouder daarop niet inteert, zijn die keuzemogelijkheden van belang voor de kinderen om erfbelasting te besparen.

Nadere inlichtingen ? Bel mr. K.J.M. Schretlen, 0492-370090

Artikelen

Exoneratie

De informatie op deze website en in aan deze website gekoppelde artikelen is zorgvuldig samengesteld. Schretlen Notaris is echter niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een eigenmachtige toepassing op basis van de inhoud hiervan.