Bedrijfsopvolging

Diensten en thema's

Bedrijfsopvolging sinds 2016

Bedrijfsopvolging sinds 2016

Bedrijfsopvolging sinds 2016

Oftewel: hoe deze ook te financieren

Directeur/grootaandeelhouder van een besloten vennootschap -hierna te noemen: bv - overlijdt en laat aandelen in zijn bv met onderneming na aan zijn bedrijfsopvolger, die hij bij testament aangewezen heeft. De bedrijfsopvolger aanvaardt de erfenis. Wat gebeurt er nu juridisch en fiscaal in grote lijnen ?

Fiscaal gezien, voor de inkomstenbelasting, hoeft er door vader vanwege staking van zijn onderneming niet over de stakingswinst afgerekend te worden. Door de vererving op de bedrijfsopvolger is hier geen sprake van een staking. De fiscale claim wordt "geruisloos" doorgeschoven naar de verkrijger, waaraan wel fiscaal de eis gesteld wordt, dat hij tenminste 5 jaar het bedrijf voortzet.

Bij vererving is in beginsel erfbelasting verschuldigd. Deze heffing blijft hier (deels) achterwege door de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling sinds 2010, ook kortweg BOR te noemen. Deze regeling geeft onder meer een aantal vrijstellingen. De belangrijkste zijn ten eerste het verschil tussen liquidatiewaarde en waarde going concern van het ondernemingsvermogen, vervolgens een bedrag van ruim € 1000.000,00 en van het meerdere daarboven is nog eens 83 % vrij van erfbelasting.

Deze vrijstellingen zijn onder bepaalde voorwaarden ook van toepassing bij een schenking van de aandelen van de bv.

Wat is in dit kader interessant in de praktijk van de financiering van de opvolging ? Vader heeft een bv. Hij is enig aandeelhouder. Zijn zoon wil het bedrijf overnemen. Hij kan weinig financieren. Vader verkoopt zijn aandelen aan de bv van zijn zoon. Deze bv heeft zoon opgericht met het tegenwoordig vereiste minimumkapitaal van tenminste € 0,01. Meer is hij niet kwijt. Hij koopt via deze bv de aandelen van zijn vader. Hij betaalt vader door hem uit te betalen in preferente aandelen. Vader speelt hier zo de rol van de bank die deze overname en opvolging financiert door deze preferente aandelen als betaling te accepteren. Als aandeelhouder met preferente aandelen heeft hij als beloning recht op een jaarlijkse rente, te voldoen uit de winst van de bv.

Daarnaast spreken vader en zoon af, dat zoon de bestuurder is en het beleid voert. Vader is op de achtergrond adviseur. Zoon en vader spreken ook af hoe vader deze preferente aandelen aan zoon over gaat dragen. Dit kan bijvoorbeeld via een schenking of via verkoop van pakketten gedurende een aantal jaren. Ook vererving kan de weg zijn. Ingeval van schenking of vererving kan dit gebeuren met gebruikmaking van de voormelde grote vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting.

Ondertussen heeft zoon de zeggenschap binnen het bedrijf. Hij is bestuurder en heeft als bijzonder aandeelhouder de zeggenschap inzake bepaalde belangrijke besluiten. In de statuten kan eventueel nog opgenomen worden, dat goedkeuring van de aandeelhouders, waaronder vader, voor bepaalde belangrijke kwesties nodig is.

Deze zeggenschap kan eventueel ook vorm gegeven worden via de uitgifte van stemrechtloze preferente aandelen.

Daarnaast bestaan mogelijkheden, zoals hierboven al aangestipt, om deze aanpak, in samenwerking met een accountant of fiscalist, ook voor wat betreft inkomsten- en vennootschapsbelasting fiscaal gunstig te regelen.

Vader kan zo, fiscaal gunstig, de preferente aandelen via een testament door de zoon laten erven, voorzover deze aandelen al niet tijdens leven via een schenking of anderszins aan de zoon overgedragen zijn.

Zoonlief kan dan een beroep doen op voormelde vrijstellingen voor schenk- dan wel erfbelasting.

Wel is een eis dat de aandelen daarna tenminste 5 jaar door de nieuwe aandeelhouder gehouden worden. De reden hiervoor is dat de opvolger juridisch en fiscaal hetzelfde bij de onderneming betrokken moet zijn als vader/erflater. Anders vindt fiscaal een herrekening plaats, omdat dan alsnog door de fiscus gezegd wordt, dat er sprake is van een staking van de onderneming en daarmede een vrijval van verborgen winsten.

Conclusie: In een testament kan de bedrijfsopvolger aangewezen worden. Om de financiering voor deze bedrijfsopvolger mogelijk te maken is het van belang om al tijdens leven de omzetting van gewone aandelen in voormelde preferente aandelen te bewerkstelligen. Dit zou ook, als het niet anders kan, in het testament, geregeld kunnen worden.

Over ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen, zoals bijvoorbeeld het bedrijfspand, aan de bv is het volgende te zeggen: hiervoor is fiscaal gezien voor de inkomstenbelasting bij overlijden ook een doorschuiffaciliteit aanwezig.

Ingeval van een schenking is er alleen een mogelijkheid tot uitstel van belastingheffing bij overdracht van de onderneming. De BOR is in beginsel niet van toepassing, behalve ten aanzien van onroerende zaken, die dienstbaar zijn aan de onderneming. De verhuur van het bedrijfspand door directeur grootaandeelhouder valt daar onder.

Een voorbeeld: Dochter erft van vader de aandelen in bv en het bedrijfspand uit het privé-vermogen van vader, ter beschikking gesteld aan de onderneming. In dat geval is de BOR op dit gehele vermogen van toepassing. De eventuele hypotheekschuld in privé op het bedrijfspand kan op het restsaldo van vaders nalatenschap afgetrokken worden, wat tot gevolg heeft dat dochter, gezien de hoogte daarvan, geen erfbelasting hoeft te betalen.

Conclusie: Het is de moeite waard om tijdig naar een bedrijfsopvolging te kijken. Het kan een flinke fiscale slok op een borrel schelen hoe deze vorm krijgt. Van belang is dan ook de overige erfgenamen niet te vergeten. Schretlen Notaris kan u hierin verder helpen.

 

Bedrijfsopvolging via BV of testament ?

Bedrijfsopvolging via BV of testament ?

Bedrijfsopvolging via BV of testament ?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP EN BEDRIJFSOPVOLGING

Een ondernemer komt in een fase waarin hij een opvolger zoekt. Zijn jonge rechterhand wil hem opvolgen. Zij besluiten voorlopig te gaan samenwerken om te kijken hoe het gaat. De vraag is dan in welke vorm dit mogelijk is.

Bij een vennootschap onder firma is weliswaar eerst het ondernemingsvermogen verhaalsobject, maar blijven de firmanten uiteindelijk aansprakelijk met hun privé-vermogen Een groot verschil dus met een besloten vennootschap, waarin de bestuurder in privé alleen aansprakelijk is te stellen bij zeer slecht bestuur van de onderneming.

Het treft: de B.V. is ook aantrekkelijk als vehikel voor een samenwerking en daarmee ook voor een geleidelijke bedrijfsopvolging.

Samenwerken daarin kan in allerlei gradaties. Een bedrijfsopvolger krijgt zo de mogelijkheid om langzaam in te groeien. Begonnen kan worden met een benoeming tot directeur. Dan kan hij samen met de ondernemer een aantal beslissingen nemen. Laatste blijft voorlopig algemeen directeur en daarmede ook alleen bevoegd. Dit betekent dat de ondernemer voorlopig de beslissende stem houdt.

Vervolgens kan opvolger financieel betrokken worden bij de onderneming door hem een pakket aandelen te verkopen. Een aandeelhouder deelt immers mee in de winst en zo wordt zijn algemene betrokkenheid bij de onderneming vergroot. De oprichter kan ondertussen bij de onderneming betrokken blijven door zijn aandelen te houden en om te zetten in preferente aandelen. Zo houdt hij aandeelhouderswaarde van het bedrijf onder zich en geeft de opvolger de kans zich in te verdienen om zo de overname gemakkelijker te kunnen financieren. Daarnaast kan zo ook nog eens gebruik gemaakt worden van de faciliteiten voor de bedrijfsopvolging via schenking of erven.

Tevens krijgt de opvolger met zijn aandelen daardoor stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Zolang de ondernemer de meerderheid van de aandelen behoudt blijft hij het echter voor het zeggen houden. Zelfs al zou, om het voor de bedrijfsopvolger aantrekkelijk te houden, het financiële belang van hem uitgebreid moeten worden door hem een meerderheidspakket te geven, dan nog kan de zeggenschap bij de ondernemer blijven, doordat hij tijdig aan zichzelf een prioriteitsaandeel toekent. Via zo’n aandeel kan hij een beslissende invloed op de samenstelling van het bestuur blijven uitoefenen.

Indien het besluit genomen wordt om aandelen aan de opvolger te verkopen is het verstandig dit via een persoonlijke holding-b.v. te doen. Dit betekent dat de onderneming in de werk-b.v. ondergebracht wordt. De holding fungeert dan als enig aandeelhouder is in de werk-b.v.. De ondernemer is op zijn beurt enig aandeelhouder van de holding. De holding verkoopt dan, al dan niet in tranches, de aandelen aan de opvolger.

Een belangrijk voordeel van deze constructie is dat de holding geen belasting over de overnameopbrengst hoeft te betalen zolang de opbrengst in het vermogen van de holding blijft. Dit terwijl de ondernemer deze anders in privé direct verschuldigd was geweest.

Voorts kan de ondernemer, ook al tijdens zijn ondernemersperiode bepalen, wat in de holding en wat in de werkmaatschappij aan goederen en rechten zit. Dit betekent dat zo de overnameprijs van de “uitgeklede”onderneming in de werk-b.v. voor de bedrijfsopvolger financierbaar gehouden kan worden. Kortom de b.v. , in allerlei varianten, is een ideaal vehikel voor samenwerking en bedrijfsopvolging.

Nadere inlichtingen ? Bel mr. K.J.M. Schretlen, 0492-370090

ONDERNEMERSTESTAMENT EN BEDRIJFSOPVOLGING ?

De ondernemer met een goedlopend bedrijf in de aanleg van telecommunicatienetwerken is in zijn nopjes. Hij werkt voor grote opdrachtgevers en heeft zijn bedrijf klaar voor de toekomst. Zijn dochter wacht in de coulissen als opvolger. Hij heeft al afspraken gemaakt over een verdergaande samenwerking als voorbereiding op de definitieve overname. Straks zal dochter het pakket aandelen in de BV van vader overnemen en hem opvolgen.
 
Dan gebeurt er iets tragisch: vader verongelukt op een zakenreis. Er blijkt er geen behoorlijk testament te zijn. Ook andere regelingen om een soepele overgang van het bedrijf op dochterlief te waarborgen zijn afwezig.
 
Jammer, nu zit de hele familie ineens in de onderneming. Onduidelijk is wie de zeggenschap uitoefent. In de besloten vennootschap is de bestuurder, vader, weggevallen. Dochter is samen met haar moeder, broer en zus erfgenaam en aandeelhouder in het bedrijf. Wie gaat dat nu besturen ? Onenigheid en discussie tussen de familie liggen op de loer. Onbestuurbaarheid dreigt. Bovendien ziet het ernaar uit dat de familie duur uitgekocht moet worden door dochter, wil de familie haar pakket aan haar afstaan. Hoe krijgt zij dat allemaal gefinancierd ?
 
Dit had allemaal geregeld kunnen worden door op tijd een aantal stappen te nemen. Als eerste was hier een goed ondernemerstestament op zijn plaats geweest. Daarin wordt bijvoorbeeld het bedrijf aan de dochter gelegateerd. Tevens is de dochter executeur-testamentair zodat zij dit legaat ook kordaat en slagvaardig zonder bemoeienis van de andere erfgenamen kan uitvoeren. De rest van de familie kan schadeloos gesteld worden, ook weer door een bepaling in het testament op te nemen tot een uitkering van hun erfdeel in termijnen, zodat de solvabiliteit van het bedrijf niet in gevaar komt.
 
Ook had in dit testament gedacht kunnen worden aan een deskundige bewindvoerder, die de dochter bijstaat in de bedrijfsvoering. Dit om de continuïteit van het bedrijf verder te waarborgen. Dochter groeit er dan onder zijn hoede verder in.
 
Fiscaal gezien is een opvolging heel gunstig te regelen. Er zijn hele hoge vrijstellingen voor erf- en schenkbelasting. Voor wat betreft inkomstenbelastingen bestaan diverse mogelijkheden om belasting bij overname of opvolging uit te stellen voor onbepaalde tijd. Ook in de vennootschapsbelasting zijn er mogelijkheden op dit terrein.
De keuze voor een bepaald testament hangt hiermee samen.

Ook nu al kunnen stappen gezet worden. Een testament gaat pas werken bij overlijden. Een alternatief voor een testament is nu bijvoorbeeld het certificeren van de aandelen in de vennootschap. Dit is het afsplitsen van de waarde van een aandeel van het stemrecht. Vader houdt deze zeggenschap  als bestuurder van de stichting, waarin de aandelen ondergebracht worden. Deze stichting geeft deze certificaten uit ten behoeve van de overige erfgenamen. Vader wijst als zijn opvolgend bestuurder van de stichting zijn dochter aan. Zo heeft de beoogd opvolger het bij een plotseling overlijden van vader het voor het zeggen en komt de rest van de familie economisch niets te kort omdat zij kunnen delen in de waarde van de onderneming via de door hen geërfde certificaten van aandelen.
 
Kortom, als alles,met hulp van deskundige adviseurs, zoals een notaris, accountant en fiscalist, goed en tijdig geregeld was geweest was de familie niet in deze lastige situatie terecht gekomen.

Nadere inlichtingen ? Bel mr. K.J.M. Schretlen, 0492-370090

 

 

Besloten vennootschap en bedrijfsopvolging

Besloten vennootschap en bedrijfsopvolging

Besloten vennootschap en bedrijfsopvolging

Een ondernemer komt in een fase waarin hij een opvolger zoekt. Zijn jonge rechterhand wil hem opvolgen. Zij besluiten voorlopig te gaan samenwerken om te kijken hoe het gaat. De vraag is dan in welke vorm dit mogelijk is.

Bij een vennootschap onder firma is weliswaar eerst het ondernemingsvermogen verhaalsobject, maar blijven zij uiteindelijk aansprakelijk met hun privé-vermogen Een groot verschil dus met een besloten vennootschap, waarin de bestuurder in privé alleen aansprakelijk is te stellen bij zeer slecht bestuur van de onderneming.

Het treft: de B.V. is ook aantrekkelijk als vehikel voor een samenwerking en daarmee ook voor een geleidelijke bedrijfsopvolging.

Samenwerken daarin kan in allerlei gradaties. Een bedrijfsopvolger krijgt zo de mogelijkheid om langzaam in te groeien. Begonnen kan worden met een benoeming tot directeur. Dan kan hij samen met de ondernemer een aantal beslissingen nemen. Laatste blijft voorlopig algemeen directeur en daarmede ook alleen bevoegd. Dit betekent dat de ondernemer voorlopig de beslissende stem houdt.

Vervolgens kan opvolger financieel betrokken worden bij de onderneming door hem een pakket aandelen te verkopen. Een aandeelhouder deelt immers mee in de winst en zo wordt zijn algemene betrokkenheid bij de onderneming vergroot. De oprichter kan ondertussen bij de onderneming betrokken blijven door zijn aandelen te houden en om te zetten in preferente aandelen. Zo houdt hij aandeelhouderswaarde van het bedrijf onder zich en geeft de opvolger de kans zich in te verdienen om zo de overname gemakkelijker te kunnen financieren. Daarnaast kan zo ook nog eens gebruik gemaakt worden van de faciliteiten voor de bedrijfsopvolging via schenking of erven.

Tevens krijgt de opvolger met zijn aandelen daardoor stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Zolang de ondernemer de meerderheid van de aandelen behoudt blijft hij het echter voor het zeggen houden. Zelfs al zou, om het voor de bedrijfsopvolger aantrekkelijk te houden, het financiële belang van hem uitgebreid moeten worden door hem een meerderheidspakket te geven, dan nog kan de zeggenschap bij de ondernemer blijven, doordat hij tijdig aan zichzelf een prioriteitsaandeel toekent. Via zo’n aandeel kan hij een beslissende invloed op de samenstelling van het bestuur blijven uitoefenen.

Indien het besluit genomen wordt om aandelen aan de opvolger te verkopen is het verstandig dit via een persoonlijke holding-b.v. te doen. Dit betekent dat de onderneming in de werk-b.v. ondergebracht wordt. De holding fungeert dan als enig aandeelhouder is in de werk-b.v.. De ondernemer is op zijn beurt enig aandeelhouder van de holding. De holding verkoopt dan, al dan niet in tranches, de aandelen aan de opvolger.

Een belangrijk voordeel van deze constructie is dat de holding geen belasting over de overnameopbrengst hoeft te betalen zolang de opbrengst in het vermogen van de holding blijft. Dit terwijl de ondernemer deze anders in privé direct verschuldigd was geweest.

Voorts kan de ondernemer, ook al tijdens zijn ondernemersperiode bepalen, wat in de holding en wat in de werkmaatschappij aan goederen en rechten zit. Dit betekent dat zo de overnameprijs van de “uitgeklede”onderneming in de werk-b.v. voor de bedrijfsopvolger financierbaar gehouden kan worden. Kortom de b.v. , in allerlei varianten, is een ideaal vehikel voor samenwerking en bedrijfsopvolging.

Nadere inlichtingen ? Bel mr. K.J.M. Schretlen, 0492-370090

 

Ondernemerstestament en bedrijfsopvolging

Ondernemerstestament en bedrijfsopvolging

Ondernemerstestament en bedrijfsopvolging

De ondernemer met een goedlopend bedrijf in de aanleg van telecommunicatienetwerken is in zijn nopjes. Hij werkt voor grote opdrachtgevers en heeft zijn bedrijf klaar voor de toekomst. Zijn dochter wacht in de coulissen als opvolger. Hij heeft al afspraken gemaakt over een verdergaande samenwerking als voorbereiding op de definitieve overname. Straks zal dochter het pakket aandelen in de BV van vader overnemen en hem opvolgen.

Dan gebeurt er iets tragisch: vader verongelukt op een zakenreis. Er blijkt er geen behoorlijk testament te zijn. Ook andere regelingen om een soepele overgang van het bedrijf op dochterlief te waarborgen zijn afwezig.
 
Jammer, nu zit de hele familie ineens in de onderneming. Onduidelijk is wie de zeggenschap uitoefent. In de besloten vennootschap is de bestuurder, vader, weggevallen. Dochter is samen met haar moeder, broer en zus erfgenaam en aandeelhouder in het bedrijf. Wie gaat dat nu besturen ? Onenigheid en discussie tussen de familie liggen op de loer. Onbestuurbaarheid dreigt. Bovendien ziet het ernaar uit dat de familie duur uitgekocht moet worden door dochter, wil de familie haar pakket aan haar afstaan. Hoe krijgt zij dat allemaal gefinancierd?
 
Dit had allemaal geregeld kunnen worden door op tijd een aantal stappen te nemen. Als eerste was hier een goed ondernemerstestament op zijn plaats geweest. Daarin wordt bijvoorbeeld het bedrijf aan de dochter gelegateerd. Tevens is de dochter executeur-testamentair zodat zij dit legaat ook kordaat en slagvaardig zonder bemoeienis van de andere erfgenamen kan uitvoeren. De rest van de familie kan schadeloos gesteld worden, ook weer door een bepaling in het testament op te nemen tot een uitkering van hun erfdeel in termijnen, zodat de solvabiliteit van het bedrijf niet in gevaar komt.
 
Ook had in dit testament gedacht kunnen worden aan een deskundige bewindvoerder, die de dochter bijstaat in de bedrijfsvoering. Dit om de continuïteit van het bedrijf verder te waarborgen. Dochter groeit er dan onder zijn hoede verder in. 

Fiscaal gezien is een opvolging heel gunstig te regelen. Er zijn hele hoge vrijstellingen voor erf- en schenkbelasting. Voor wat betreft inkomstenbelastingen bestaan diverse mogelijkheden om belasting bij overname of opvolging uit te stellen voor onbepaalde tijd. Ook in de vennootschapsbelasting zijn er mogelijkheden op dit terrein.
De keuze voor een bepaald testament hangt hiermee samen.

Ook nu al kunnen stappen gezet worden. Een testament gaat pas werken bij overlijden. Een alternatief voor een testament is nu bijvoorbeeld het certificeren van de aandelen in de vennootschap. Dit is het afsplitsen van de waarde van een aandeel van het stemrecht. Vader houdt deze zeggenschap  als bestuurder van de stichting, waarin de aandelen ondergebracht worden. Deze stichting geeft deze certificaten uit ten behoeve van de overige erfgenamen. Vader wijst als zijn opvolgend bestuurder van de stichting zijn dochter aan. Zo heeft de beoogd opvolger het bij een plotseling overlijden van vader het voor het zeggen en komt de rest van de familie economisch niets te kort omdat zij kunnen delen in de waarde van de onderneming via de door hen geërfde certificaten van aandelen.
 
Kortom, als alles,met hulp van deskundige adviseurs, zoals een notaris, accountant en fiscalist, goed en tijdig geregeld was geweest was de familie niet in deze lastige situatie terecht gekomen.

Nadere inlichtingen ? Bel mr. K.J.M. Schretlen, 0492-370090

 

 

Ondernemerstestament

Ondernemerstestament

Ondernemerstestament

De ondernemer met een goedlopend bedrijf in de aanleg van telecommunicatienetwerken is in zijn nopjes. Hij werkt voor grote opdrachtgevers en heeft zijn bedrijf klaar voor de toekomst. Zijn dochter wacht in de coulissen als opvolger. Hij heeft al afspraken gemaakt over een verdergaande samenwerking als voorbereiding op de definitieve overname. Straks zal dochter het pakket aandelen in de BV van vader overnemen en hem opvolgen.

Dan gebeurt er iets tragisch: Vader verongelukt op een zakenreis. Er blijkt er geen behoorlijk testament te zijn. Ook andere regelingen om een soepele overgang van het bedrijf op dochterlief te waarborgen zijn afwezig.

Jammer, nu zit de hele familie ineens in de onderneming. Onduidelijk is wie de zeggenschap uitoefent. In de besloten vennootschap is de bestuurder, vader, weggevallen. Dochter is samen met haar moeder, broer en zus erfgenaam en aandeelhouder in het bedrijf. Wie gaat dat nu besturen ? Onenigheid en discussie tussen de familie liggen op de loer. Onbestuurbaarheid dreigt. Bovendien ziet het ernaar uit dat de familie duur uitgekocht moet worden door dochter, wil de familie haar pakket aan haar afstaan. Hoe krijgt zij dat allemaal gefinancierd ?

Dit had allemaal geregeld kunnen worden door op tijd een aantal stappen te nemen. Als eerste was hier een goed ondernemerstestament op zijn plaats geweest. Daarin wordt bijvoorbeeld het bedrijf aan de dochter gelegateerd. Tevens is de dochter executeur-testamentair zodat zij dit legaat ook kordaat en slagvaardig zonder bemoeienis van de andere erfgenamen kan uitvoeren. De rest van de familie kan schadeloos gesteld worden, ook weer door een bepaling in het testament op te nemen tot een uitkering van hun erfdeel in termijnen, zodat de solvabiliteit van het bedrijf niet in gevaar komt.

Ook had in dit testament gedacht kunnen worden aan een deskundige bewindvoerder, die de dochter bijstaat in de bedrijfsvoering. Dit om de continuïteit van het bedrijf verder te waarborgen. Dochter groeit er dan onder zijn hoede verder in.

Een andere stap was bijvoorbeeld geweest het certificeren van de aandelen in de vennootschap. Dit is het afsplitsen van de waarde van een aandeel van het stemrecht. (Stemrechtloze aandelen is een alternatief hiervoor) Vader houdt deze zeggenschap als bestuurder van de stichting, waarin de aandelen ondergebracht worden. Deze stichting geeft deze certificaten uit ten behoeve van de overige erfgenamen. Vader wijst als zijn opvolgend bestuurder van de stichting zijn dochter aan. Zo heeft de beoogd opvolger het bij een plotseling overlijden van vader het voor het zeggen en komt de rest van de familie economisch niets te kort omdat zij kunnen delen in de waarde van de onderneming via de door hen geërfde certificaten van aandelen.

Niet in de laatste plaats: Een goed testament zorgt er ook voor dat de opvolger maximaal gebruik kan maken van de zeer lage erfbelasting. Sinds 2010 wordt over het eerste miljoen euro aan ondernemingsvermogen helemaal geen erfbelasting betaald. Over hetgeen meer dan dat geerfd wordt is slechts 17 % belast met erfbelasting. Zo is de uiteindelijke belastingdruk, als er als erfbelasting verschuldigd is, vaak maar maximaal 2 % over de waarde van het ondernemingsvermogen.

Kortom, als alles, met hulp van deskundige adviseurs, goed en tijdig geregeld was geweest, was de familie niet in deze lastige situatie terecht gekomen.

Nadere inlichtingen ? Bel mr. K.J.M. Schretlen, 0492-370090

 

Bezoekadres

Dorpsstraat 127
5731 JH Mierlo

Correspondentieadres

Postbus 70
5730 AB Mierlo