(Levens)testament en erfbelasting

Diensten en thema's

(levens)testament en erfbelasting

(levens)testament en erfbelasting

 

(Levens)testament en erfbelasting

 

Ophef over eigen bijdrage bij verblijf AWBZ-instelling

Kosten verbonden aan opname in een AWBZ-instelling worden vergoed uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), tegenwoordig de Wet Langdurige Zorg (Wlz) genoemd. Doordat er sprake is van een eigen bijdrage komt een deel voor uw rekening. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Sinds 1 januari 2013 wordt bij het inkomen 8% van uw spaargeld en beleggingen (het vermogen in box 3) bij het inkomen opgeteld.

Als het inkomen laag is, maar u wel veel spaargeld heeft, heeft de nieuwe regeling tot gevolg dat de eigen bijdrage hoger zal worden. Mogelijk dient u als gevolg hiervan op uw vermogen in te teren. Dit laatste is het geval als de eigen bijdrage hoger is dan uw inkomen (als gevolg van de bijtelling van het gespaarde vermogen).

U kunt het vermogen in box 3 verlagen door hiervoor met uw partner/ echtgenoot een regeling op te nemen in uw testament, en door schenkingen te doen aan uw kinderen. Dit kunnen ook schenkingen “op papier” zijn. Wij kunnen u hierover verder informeren.

Tenslotte geef ik u een nuttige link naar de website van het CAK http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-12-1-bereken-uw-eigen-bijdrage.html Hier vindt u uitvoerige informatie over de hoogte van de eigen bijdrage.Wij kunnen u vervolgens aan de hand daarvan adviseren inhoeverre het verstandig is om een schenking te doen dan wel een andere stap te zetten.

 

Erven en erfbelasting (na een overlijden)

Ik moet erfbelasting betalen - wat is het tarief in 2020?

Het tarief hangt af van de waarde van uw erfenis en uw relatie met de overledene. We hebben dit voor u in een overzicht gezet.

Tarieven erfbelasting 2020

Waarde erfenis

Partner
(Pleeg- of stief)kind
Kind met een beperking

Kleinkinderen en
verdere afstammelingen

Overige erfgenamen
zoals een broer, zus of ouders

€ 0 - € 126.722

10%

18%

30%

€ 126.723 en meer

20%

36%

40%

U betaalt pas erfbelasting als de waarde van uw erfenis hoger is dan uw vrijstelling

Trek de vrijstelling eerst van uw erfenis af en neem daarná het percentage dat voor u geldt uit de tabel. Met dat percentage berekent u uw erfbelasting.

Is de waarde van uw erfenis hoger dan € 126.722? Dan betaalt u een hoger percentage over het deel van de erfenis dat boven dit bedrag uitkomt.

Let op!
Krijgen u en uw partner allebei een erfenis uit de nalatenschap van een overledene? Dan zien wij u voor de berekening van de erfbelasting meestal als 1 persoon. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de erfbelasting?.

 

 

Erven en erfbelasting (na een overlijden)

Bij een opengevallen nalatenschap kunnen wij u op meerdere manieren van dienst zijn. Bijvoorbeeld door het opstellen van een verklaring van erfrecht. Daarmee kunnen de erfgenamen aantonen dat zij over de nalatenschap mogen beschikken. Het opstellen van de aangifte voor de erfbelasting is vaak een van laatste zaken die geregeld moeten worden. Indien u dit wenst kunnen wij ook alles daar tussen in verzorgen: het afwikkelen van de volledige nalatenschap.

Ook bij de afhandeling van een nalatenschap speelt de belasting een grote rol. Vaak kunnen er op grond van de wet of een testament keuzes worden gemaakt, welke bepalen hoeveel erfbelasting (successierecht) er dient te worden betaald op dat moment en later.

Op het gebied van de erfbelasting kunnen wij u bijvoorbeeld adviseren op het moment dat één van de twee echtelieden is overleden. Vaak is dan de wettelijke verdeling van toepassing. Dit wil zeggen dat de gehele nalatenschap aan de langstlevende wordt toegedeeld, terwijl de kinderen hun erfdeel krijgen in de vorm van een niet-opeisbare geldvordering. Meestal kan er op dat moment voor worden gekozen om een rente op die vorderingen te zetten. Dit heeft dan tot gevolg dat de vorderingen van de kinderen op de langstlevende ieder jaar worden verhoogd met een rente, zolang de overgebleven echtgenoot leeft. Als uiteindelijk de overgebleven echtgenoot ook overlijdt, dan kunnen de kinderen hun vordering én de opgebouwde rénte, aftrekken van hetgeen zij dan nog erven van de overgebleven ouder. Het instellen van een rente op het moment van het eerste overlijden, is dus een manier om erfbelasting te besparen voor de kinderen bij het tweede overlijden. De keuze, voor wel of geen rente, heeft echter ook weer invloed op de erfbelasting bij het eerste overlijden. Wij kunnen voor u de gevolgen uitrekenen van het al dan niet kiezen voor een rente. Op deze manier kunt u de meest gunstige keuze maken met het oog op de erfbelasting.

TWEETRAPSTESTAMENT

In twee stappen erven: oftewel bij het overlijden van de eerste ouder geen erfbelasting betalen

De mogelijkheid om in twee trappen te erven via het zogenaamde ‘tweetrapstestament’? Hoe gaat dat dan ?

Wettelijke verdeling onvoordelig

In het nieuwe erfrecht is standaard de ‘wettelijke verdeling’ opgenomen. Deze wettelijke verdeling pakt echter niet altijd voordelig uit. De wettelijke verdeling komt er kort gezegd op neer dat de achterblijvende ouder en ieder kind, een gelijk deel erven. De kinderen krijgen echter alleen een vordering ter grootte van hun erfdeel, die pas bij overlijden van de langstlevende ouder uitgekeerd wordt. De kinderen zullen over deze vordering vaak wel enige erfbelasting moeten betalen.

Zonde van het geld. Het risico bestaat dat alles door de langstlevende ouder wordt ‘opgegeten’ en er dus niets meer aan de kinderen uit te keren is. Dan is het natuurlijk zonde van het geld dat er bij het eerste overlijden toch erfbelasting moet worden betaald.

Is er een mogelijkheid om deze erfbelasting te vermijden en toch de wens tot verzorging te realiseren? Ja, door een zogenaamde ‘tweetrapsmaking’ op te laten stellen.

Tweetrapsmaking

Dit is een testament waarin de langstlevende ouder als enig erfgenaam aangewezen wordt. Vervolgens zijn bij overlijden van de langstlevende ouder, de kinderen erfgenaam van dezelfde nalatenschap of van wat daar nog van over is.

Ook een buitenlander kan zo'n door een Nederlandse notaris opgesteld testament maken door daarin een rechtskeuze voor het Nederlandse recht op te nemen. Fiscaal heeft dit dan, mits aan een aantal voorwaarden voldaan is, dezelfde hieronder beschreven voordelen als bij een Nederlander met zo'n testament.

Hoge partnervrijstelling. Door de hoge vrijstelling erfbelasting voor de langstlevende ouder van € 600.000,- zal hij bij een ‘doorsnee’ vermogen, geen erfbelasting kwijt zijn. Bij het tweede overlijden is vervolgens te bezien of er voor de kinderen nog iets uit de eerste nalatenschap overgebleven is. Dan pas ontvangen zij dat restant en dan pas zijn zij daarover eventueel alsnog erfbelasting verschuldigd.

Een voorbeeld ter toelichting:

De ouders zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en hebben twee kinderen. Er is een huis van € 350.000,- en een hypotheek van € 80.000,--.

Wettelijke verdeling. Bij overlijden van een ouder bedraagt de nalatenschap de helft van de huwelijksgoederengemeenschap, dit is € 135.000,-. Dit gaat naar langstlevende ouder, die dan 65 jaar is. Ieder kind krijgt een vordering van € 45.000,- op de langstlevende ouder. Deze vordering is fiscaal € 23.400,- waard. Daarover zijn zij ieder direct € 440,- aan erfbelasting verschuldigd. En zij moeten nog maar afwachten of zij iets zullen ontvangen. Deze erfbelasting moet worden voorgeschoten door de langstlevende ouder, die dit dus direct in zijn portemonnee voelt.

Testament met tweetrapsmaking. De langstlevende ouder erft de gehele nalatenschap in eerste instantie en betaalt vanwege de hoge vrijstelling geen erfbelasting.

Tien jaar later overlijdt deze ouder en laat nog een vermogen van € 76.000,- na. De helft hiervan is toe te rekenen aan de nalatenschap van de eerstoverleden ouder. De rest van deze nalatenschap is besteed, dan wel onbelast geschonken aan de kinderen. De nalatenschap van de tweede ouder bedraagt dus € 38.000,-. De kinderen erven krachtens het testament nu ieder tweemaal € 19.000,- uit twee nalatenschappen. Hierover betalen zij, vanwege de vrijstelling van € 19.000,- per kind per nalatenschap, geen erfbelasting. Daarbij krijgen zij boter bij de vis en ontvangen hun erfdeel ook daadwerkelijk.

Let op. Een keerzijde van de tweetrapsmaking is dat hierdoor geen fiscale keuzes meer gemaakt kunnen worden. Indien het ouderlijk vermogen flink in waarde toeneemt of de ouder daarop niet inteert, zijn die keuzemogelijkheden van belang voor de kinderen om erfbelasting te besparen.

Nadere inlichtingen ? Bel mr. K.J.M. Schretlen, 0492-370090

 

De tweetrapsmaking: wel of niet ?

Wettelijke verdeling of oude testamenten

In het wettelijke erfrecht is standaard de ‘wettelijke verdeling’ opgenomen. Deze regeling is van toepassing als u geen testament heeft gemaakt. Deze wettelijke verdeling pakt echter niet altijd voordelig uit. De wettelijke verdeling komt er kort gezegd op neer dat de achterblijvende ouder en ieder kind, een gelijk deel erven. De kinderen krijgen echter alleen een vordering ter grootte van hun erfdeel, die pas bij overlijden van de langstlevende ouder uitgekeerd wordt. De kinderen zullen over deze vordering vaak wel enige erfbelasting moeten betalen.

In testamenten die zijn gemaakt vóór 2003 is vaak een regeling gemaakt die lijkt op de wettelijke verdeling ("ouderlijke boedelverdeling"). Hiervoor geldt hetzelfde.

Tweetrapsmaking

Dit is een testament waarin de langstlevende ouder als enig erfgenaam aangewezen wordt. Vervolgens zijn bij overlijden van de langstlevende ouder, de kinderen erfgenaam van zowel de nalatenschap van de eerststervende als de langstlevende ouder, of van wat daar nog van over is. De kinderen krijgen bij het tweede overlijden de nalatenschappen van hun beide ouders, en benutten per kind tweemaal de vrijstelling ad € 19.114.

Hoge partnervrijstelling: voordeel.

Door de hoge vrijstelling van erfbelasting voor de langstlevende ouder van € 603.600,- zal hij/zij bij een ‘doorsnee’ vermogen, geen erfbelasting kwijt zijn. Bij het tweede overlijden is vervolgens te bezien of er voor de kinderen nog iets uit de eerste nalatenschap overgebleven is. Dan pas ontvangen zij dat restant en dan pas zijn zij daarover eventueel alsnog erfbelasting verschuldigd.

Belasting bij het tweede overlijden: nadeel

De wettelijke verdeling is vaak fiscaal gunstiger voor de kinderen. Er moet vaak weliswaar erfbelasting worden betaald bij het eerste overlijden, bij het tweede overlijden mogen de kinderen de gehele nominale vordering (die zij kregen bij het eerste overlijden) aftrekken van hetgeen zij dan erven. Bij het eerste overlijden is echter niet belasting betaald over de hele vordering: de renteloze vordering is afgewaardeerd. Een renteloze vordering is immers minder waard dan een vordering die vermeerderd wordt met rente.

Afweging

Of een tweetrapstestament een goede keuze is voor u, hangt af van de omvang én de samenstelling van uw vermogen, of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, en hoeveel kinderen u heeft. Daarnaast maken twee stellen, met precies dezelfde (bovengenoemde) omstandigheden, soms toch een verschillende keuze: wel of geen tweetrap.

De afweging moet namelijk worden gemaakt, en deze keuze is persoonlijk:

Kiest u voor een tweetrap, dan hoeft de overblijvende partner (meestal) geen erfbelasting te betalen, máár de belasting wordt als het ware doorgeschoven naar de kinderen. Het ene echtpaar geeft de kwestie van de erfbelasting van de kinderen prioriteit; het andere legt de nadruk op de financiële positie van de overblijvende echtgenote/ echtgenoot, en maakt een tweetrapstestament.

Nog andere opties

Tenslotte is het ook nog mogelijk om een derde optie te kiezen: een keuzetestament (ook wel: combitestament). Bij een dergelijk testament wordt aan de overblijvende partner op dat moment de keuze gelaten: nu al afrekenen met de belasting, ten behoeve van de kinderen later, of niet.

Nadere inlichtingen ? Bel mr. K.J.M. Schretlen, 0492-370090

 

Het levenstestament ?

Voor wanneer u overlijdt, kunt u een testament opstellen. En voor het geval dat u tíjdens uw leven niet meer in staat bent uw zaken te behartigen: een “Levenstestament“. Klikt u eens op wievandedrie.nl voor leuke filmpjes hierover. En daar vindt  u ook antwoord op veelgestelde vragen !

Wanneer u zelf niet meer in staat bent uw zaken te regelen, bijvoorbeeld door een ongeluk, of slecht functioneren van de hersenen, kunnen uw naasten de Rechtbank verzoeken om een bewind over uw vermogen in te stellen . Er wordt dan iemand aangesteld om uw zaken voor u waar te nemen. Dit neemt echter wel de nodige tijd in beslag, en brengt de nodige rompslomp met zich mee. Daarnaast is het de rechter die deze persoon aanwijst en niet u. Verder is nog steeds voor sommige handelingen telkens weer opnieuw goedkeuring van de rechter nodig.

Een volmacht in het Levenstestament is praktischer dan zo’n bewind via de rechter. U wijst zelf iemand aan, waarin u het vertrouwen heeft, dat hij of zij uw belangen goed zal behartigen.

Om de procedure via de Rechtbank te voorkomen, kunt u aldus zelf iemand aanwijzen die uw zaken waarneemt als u dat zelf niet meer kunt. Het is verder mogelijk om deze volmacht, aan bijvoorbeeld uw partner, of aan een van de kinderen, af te geven onder voorwaarde dat een (huis)arts heeft verklaard dat u dit inderdaad niet meer zelf kunt. Zodoende wordt deze dan pas van kracht.

In een Levenstestament kunnen diverse soorten volmachten worden opgenomen zoals met betrekking tot het beheren van bankrekeningen; het regelen van fiscale zaken; het vertegenwoordigen van uw onderneming; of het kopen of verkopen van een woning. Ook is te denken aan een behandelingsgebod of behandelingsverbod bij ziekte en orgaandonatie. In dit testament kunnen ook de nodige instructies vastgelegd worden inzake overleg met artsen en verzorgingsinstanties.

De notaris registreert het Levenstestament bij het Centraal Register Levens Testamenten. Slechts het feit dat u bij een bepaalde notaris het Levenstestament hebt opgesteld wordt geregistreerd. Deze registratie en de inhoud blijven geheim.

Nadere inlichtingen ? Bel mr. K.J.M. Schretlen, 0492-370090

 

Het levenstestament

Het levenstestament

Het levenstestament     

Een levenstestament stelt u op voor het geval dat u tíjdens uw leven niet meer in staat bent uw zaken te behartigen. Klikt u eens op wievandedrie.nl voor leuke filmpjes hierover. En daar vindt  u ook antwoord op veelgestelde vragen !

Een testament is van belang bij overlijden, voor een regeling van de erfenis of van de aanwijzing van de erfgenamen en hun positie in de nalatenschap. Dit artikel gaat uitsluitend over het levenstestament.

Wanneer u zelf niet meer in staat bent uw zaken te regelen, bijvoorbeeld door een ongeluk, of slecht functioneren van de hersenen, kunnen uw naasten de Rechtbank verzoeken om een bewind over uw vermogen in te stellen . Er wordt dan iemand aangesteld om uw zaken voor u waar te nemen. Dit neemt echter wel de nodige tijd in beslag, en brengt de nodige rompslomp met zich mee. Daarnaast is het de rechter die deze persoon aanwijst en niet u. Verder is nog steeds voor sommige handelingen, telkens weer opnieuw, goedkeuring van de rechter nodig.

Een volmacht in het levenstestament is dan praktischer dan zo’n bewind via de rechter. U wijst zelf iemand aan, waarin u het vertrouwen heeft, dat hij of zij uw belangen goed zal behartigen.

Om de procedure via de Rechtbank te voorkomen, kunt u zo zelf iemand aanwijzen die uw zaken waarneemt als u dat zelf niet meer kunt. Het is verder mogelijk om deze volmacht, aan bijvoorbeeld uw partner, of aan een van de kinderen, af te geven onder voorwaarde dat een (huis)arts heeft verklaard dat u dit inderdaad niet meer zelf kunt. Dan wordt deze pas daarna  van kracht.

In een levenstestament kunnen diverse soorten volmachten worden opgenomen zoals met betrekking tot het beheren van bankrekeningen; het regelen van fiscale zaken; het vertegenwoordigen van uw onderneming; of het kopen of verkopen van een woning. Ook is te denken aan een behandelingsgebod of behandelingsverbod bij ziekte en orgaandonatie. In dit testament kunnen ook de nodige instructies vastgelegd worden aangaande het overleg met artsen en verzorgingsinstanties.

De notaris registreert het levenstestament bij het Centraal Register Levenstestamenten. Slechts het feit dat u bij een bepaalde notaris het levenstestament hebt opgesteld wordt geregistreerd. Deze registratie en de inhoud blijven geheim. Het is wel altijd op uw verzoek vindbaar.

Wij kunnen u adviseren over de inhoud van levenstestament en dit voor u opstellen. Op deze website kunt u onder "brochures" de brochure "Wie geeft u het vertrouwen" ophalen. Meer informatie vind u op de sites van EPN (Estate Planners Notariaat) en notaris.nl, waarnaar u kunt doorlinken. Schretlen Notaris is lid van EPN.

Nadere inlichtingen ? Bel mr. K.J.M. Schretlen, 0492-370090

 

Ophef over eigen bijdrage bij verblijf AWBZ-instelling

Ophef over eigen bijdrage bij verblijf AWBZ-instelling

Ophef over eigen bijdrage bij verblijf AWBZ-instelling

Kosten verbonden aan opname in een AWBZ-instelling worden vergoed uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Tegenwoordig Wet Langdurige Zorg (Wlz) geheten. Doordat er sprake is van een eigen bijdrage komt een deel voor uw rekening. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Sinds 1 januari 2013 wordt bij het inkomen 8% van uw spaargeld en beleggingen (het vermogen in box 3) bij het inkomen opgeteld.

Als het inkomen laag is, maar u wel veel spaargeld heeft, heeft de nieuwe regeling tot gevolg dat de eigen bijdrage hoger zal worden. Mogelijk dient u als gevolg hiervan op uw vermogen in te teren. Dit laatste is het geval als de eigen bijdrage als gevolg van de bijtelling van het gespaarde vermogen hoger is dan uw inkomen.

U kunt het vermogen in box 3 verlagen door hiervoor met uw partner/ echtgenoot een regeling op te nemen in uw testament, en door schenkingen te doen aan uw kinderen. Dit kunnen ook schenkingen “op papier” zijn. Wij kunnen u hierover verder informeren.

Tenslotte geef ik u een nuttige link naar de website van het CAK http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-12-1-bereken-uw-eigen-bijdrage.html Hier vindt u uitvoerige informatie over de hoogte van de eigen bijdrage.Wij kunnen u vervolgens aan de hand daarvan adviseren inhoeverre het verstandig is om een schenking te doen dan wel een andere stap te zetten.

Tweetrapstestament

Tweetrapstestament

Tweetrapstestament

In twee stappen erven: Oftewel bij het overlijden van de eerste ouder geen erfbelasting betalen

De mogelijkheid om in twee trappen te erven via het zogenaamde ‘tweetrapstestament’ ? Hoe gaat dat dan ?

Wettelijke verdeling onvoordelig

In het nieuwe erfrecht is standaard de ‘wettelijke verdeling’ opgenomen. Deze wettelijke verdeling pakt echter niet altijd voordelig uit. De wettelijke verdeling komt er kort gezegd op neer dat de achterblijvende ouder en ieder kind, een gelijk deel erven. De kinderen krijgen echter alleen een vordering ter grootte van hun erfdeel, die pas bij overlijden van de langstlevende ouder uitgekeerd wordt. De kinderen zullen over deze vordering vaak wel enige erfbelasting moeten betalen.

Zonde van het geld. Het risico bestaat dat alles door de langstlevende ouder wordt ‘opgegeten’ en er dus niets meer aan de kinderen uit te keren is. Dan is het natuurlijk zonde van het geld dat er bij het eerste overlijden toch erfbelasting moet worden betaald.

Is er een mogelijkheid om deze erfbelasting te vermijden en toch de wens tot verzorging te realiseren? Ja, door een zogenaamde ‘tweetrapsmaking’ op te laten stellen.

Tweetrapsmaking

Dit is een testament waarin de langstlevende ouder als enig erfgenaam aangewezen wordt. Vervolgens zijn bij overlijden van de langstlevende ouder, de kinderen erfgenaam van dezelfde nalatenschap of van wat daar nog van over is.

Ook een buitenlander kan zo'n door een Nederlandse notaris opgesteld testament maken door daarin een rechtskeuze voor het Nederlandse recht op te nemen. Fiscaal heeft dit dan, mits aan een aantal voorwaarden voldaan is, dezelfde hieronder beschreven voordelen als bij een Nederlander met zo'n testament.

Hoge partnervrijstelling. Door de hoge vrijstelling erfbelasting voor de langstlevende ouder van € 600.000,- zal hij bij een ‘doorsnee’ vermogen, geen erfbelasting kwijt zijn. Bij het tweede overlijden is vervolgens te bezien of er voor de kinderen nog iets uit de eerste nalatenschap overgebleven is. Dan pas ontvangen zij dat restant en dan pas zijn zij daarover eventueel alsnog erfbelasting verschuldigd.

Een voorbeeld ter toelichting:

De ouders zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en hebben twee kinderen. Er is een huis van € 350.000,- en een hypotheek van € 80.000,--.

Wettelijke verdeling. Bij overlijden van een ouder bedraagt de nalatenschap de helft van de huwelijksgoederengemeenschap, dit is € 135.000,-. Dit gaat naar langstlevende ouder, die dan 65 jaar is. Ieder kind krijgt een vordering van € 45.000,- op de langstlevende ouder. Deze vordering is fiscaal € 23.400,- waard. Daarover zijn zij ieder direct € 440,- aan erfbelasting verschuldigd. En zij moeten nog maar afwachten of zij iets zullen ontvangen. Deze erfbelasting moet worden voorgeschoten door de langstlevende ouder, die dit dus direct in zijn portemonnee voelt.

Testament met tweetrapsmaking. De langstlevende ouder erft de gehele nalatenschap in eerste instantie en betaalt vanwege de hoge vrijstelling geen erfbelasting.

Tien jaar later overlijdt deze ouder en laat nog een vermogen van € 76.000,- na. De helft hiervan is toe te rekenen aan de nalatenschap van de eerstoverleden ouder. De rest van deze nalatenschap is besteed, dan wel onbelast geschonken aan de kinderen. De nalatenschap van de tweede ouder bedraagt dus € 38.000,-. De kinderen erven krachtens het testament nu ieder tweemaal € 19.000,- uit twee nalatenschappen. Hierover betalen zij, vanwege de vrijstelling van € 19.000,- per kind per nalatenschap, geen erfbelasting. Daarbij krijgen zij boter bij de vis en ontvangen hun erfdeel ook daadwerkelijk.

Let op. Een keerzijde van de tweetrapsmaking is dat hierdoor geen fiscale keuzes meer gemaakt kunnen worden. Indien het ouderlijk vermogen flink in waarde toeneemt of de ouder daarop niet inteert, zijn die keuzemogelijkheden van belang voor de kinderen om erfbelasting te besparen.

Nadere inlichtingen ? Bel mr. K.J.M. Schretlen, 0492-370090

 

De tweetrapsmaking: wel of niet ?

De tweetrapsmaking: wel of niet ?

De tweetrapsmaking: wel of niet ?

Wettelijke verdeling of oude testamenten

In het wettelijke erfrecht is standaard de ‘wettelijke verdeling’ opgenomen. Deze regeling is van toepassing als u geen testament heeft gemaakt. Deze wettelijke verdeling pakt echter niet altijd voordelig uit. De wettelijke verdeling komt er kort gezegd op neer dat de achterblijvende ouder en ieder kind, een gelijk deel erven. De kinderen krijgen echter alleen een vordering ter grootte van hun erfdeel, die pas bij overlijden van de langstlevende ouder uitgekeerd wordt. De kinderen zullen over deze vordering vaak wel enige erfbelasting moeten betalen.

In testamenten die zijn gemaakt vóór 2003 is vaak een regeling gemaakt die lijkt op de wettelijke verdeling ("ouderlijke boedelverdeling"). Hiervoor geldt hetzelfde.

Tweetrapsmaking

Dit is een testament waarin de langstlevende ouder als enig erfgenaam aangewezen wordt. Vervolgens zijn bij overlijden van de langstlevende ouder, de kinderen erfgenaam van zowel de nalatenschap van de eerststervende als de langstlevende ouder, of van wat daar nog van over is. De kinderen krijgen bij het tweede overlijden de nalatenschappen van hun beide ouders, en benutten per kind tweemaal de vrijstelling van circa  € 21.000.

Hoge partnervrijstelling: voordeel.

Door de hoge vrijstelling van erfbelasting voor de langstlevende ouder van  ruim € 650.000 zal hij/zij bij een ‘doorsnee’ vermogen, geen erfbelasting kwijt zijn. Bij het tweede overlijden is vervolgens te bezien of er voor de kinderen nog iets uit de eerste nalatenschap overgebleven is. Dan pas ontvangen zij dat restant en dan pas zijn zij daarover eventueel alsnog erfbelasting verschuldigd.

Belasting bij het tweede overlijden: nadeel van tweetrapsmaking

De wettelijke verdeling is vaak fiscaal gunstiger voor de kinderen. Er moet  weliswaar vaak erfbelasting worden betaald bij het eerste overlijden, bij het tweede overlijden mogen de kinderen de gehele nominale vordering (die zij kregen bij het eerste overlijden) aftrekken van hetgeen zij dan erven. Bij het eerste overlijden is echter niet belasting betaald over de hele vordering: de renteloze vordering is afgewaardeerd. Een renteloze vordering is immers minder waard dan een vordering die vermeerderd wordt met rente.

Afweging

Of een tweetrapstestament een goede keuze is voor u, hangt af van de omvang én de samenstelling van uw vermogen, of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, en hoeveel kinderen u heeft. Daarnaast maken twee stellen, met precies dezelfde (bovengenoemde) omstandigheden, soms toch een verschillende keuze: wel of geen tweetrap.

De afweging moet namelijk worden gemaakt, en deze keuze is persoonlijk:

Kiest u voor een tweetrap, dan hoeft de overblijvende partner (meestal) geen erfbelasting te betalen, máár de belasting wordt als het ware doorgeschoven naar de kinderen. Het ene echtpaar geeft de kwestie van de erfbelasting van de kinderen prioriteit; het andere legt de nadruk op de financiële positie van de overblijvende echtgenote/ echtgenoot, en maakt een tweetrapstestament.

Overigens, een tweetrapsmaking is tegenwoordig niet meer zo belang vanwege het afvullegaat. Door dit op te nemen in het testament kiest u het beste van twee werelden: Een nalatenschap zonder erfbelasting en toch nog de mogelijkheid om de vorderingen van de kinderen renteloos of rentedragend te maken. Deze vorderingen zijn dan gelijk aan de van erfbelasting vrijgestelde bedragen voor de kinderen van circa  € 21.000 per kind.

Nadere inlichtingen ? Bel mr. K.J.M. Schretlen, 0492-370090

 

Bezoekadres

Dorpsstraat 127
5731 JH Mierlo

Correspondentieadres

Postbus 70
5730 AB Mierlo